SPÓŁKI

Nowe firmy - rejestracja

Kancelaria oferuje wsparcie i doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia. Zakładamy w szczególności takie formy gospodarcze jak:

  1. spółki cywilne,
  2. spółki jawne,
  3. spółki komandytowe,
  4. spółki komandytowo - akcyjne,
  5. spółki partnerskie,
  6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  7. spółki akcyjne.

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek. Zakres podstawowej usługi:
• opracowanie projektu umowy zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem zapisów mogących mieć w przyszłości wpływ na elastyczne zarządzanie Spółką i kapitałami (np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - dopłaty, zasady podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub ograniczenia prawa do ich zbycia i wiele innych),
• asysta prawnika z Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego (Kancelaria zapewnia niebywale sprawną obsługę notarialną),
• przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w ramach "jednego okienka" rejestracji w systemie REGON oraz NIP.


Czas potrzebny do założenia spółki: Operatywna współpraca ze strony Klienta w zakresie dostarczenia niezbędnych danych oraz szybkiego zaopiniowania projektu umowy umożliwia przygotowanie dokumentów, podpisanie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o dokonanie wpisu do KRS w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Czas rozpatrywania wniosku przez Sąd Rejonowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z ustawą wynosi około 7 dni.


Analiza doktrynalna spółek osobowych i kapitałowych dowodzi niemożliwości wytyczenia ostrego kryterium podziału obu postaci spółek handlowych. Doktrynalne wyróżnienie spółek kapitałowych, podobnie jak spółek osobowych, ma charakter typologiczny, biorąc za podstawę nasilenie ich charakterystycznych cech. Przeciwstawienie spółek kapitałowych spółkom osobowym uzasadnia się m.in. różnicami dotyczącymi strony podmiotowej. Spółki kapitałowe są osobami prawnymi, podczas gdy spółki osobowe posiadają „ułomną” podmiotowość prawną (art. 8 KSH w zw. z art. 33[1] KC). Ponadto, tylko spółki kapitałowe mogą być tworzone przez jedną osobę (art. 156 i 303 KSH). Kolejną cechą spółek kapitałowych jest konstrukcja uprawnień wspólników (akcjonariuszy). Spółki kapitałowe oparte są na zasadach rządów większości i proporcjonalności uprawnień oraz obowiązków, podczas gdy w spółkach osobowych dochodzą do głosu zasady równości uprawnień i jednomyślności wspólników.


W Polsce od lat najbardziej popularną formą spółki jest spółka z o.o. Jedną z jej największych zalet jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnicy decydujący się na taką opcję prowadzenia działalności nie ponoszą więc odpowiedzialności za długi spółki własnym majątkiem – wspólnik odpowiada wyłącznie do wartości wniesionych udziałów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie spółki mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne.
Należy jednak brać pod uwagę, że w spółkach kapitałowych (sp. z o.o. oraz S.A.) zarówno spółka jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom.


Przede wszystkim przedstawiamy naszym Klientom w ramach usługi zakres ryzyk związanych z poszczególnymi sposobami pokrycia kapitału zakładowego, sposobu reprezentacji, wpływu udziałowca na kierowanie spółką itp. oraz odpowiadamy na pytania kształtujące późniejsze stosunki korporacyjne w przedsiębiorstwie.