FUNDACJE

OPP - pro bono publico

Status Organizacji Pożytku Publicznego może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Podmiot, który ubiega się o status OPP powinien spełniać poniższe warunki:

 1. Organizacja musi prowadzić działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Oznacza to, że organizacja musi działać na rzecz jakiejś społeczności: mieszkańców gmin, osób bezdomnych, czy uzależnionych. Również dotyczy to organizacji działających na rzecz swoich członków, którymi są osoby np. uzależnione lub niepełnosprawne. Warunek ten nie będzie spełniony w sytuacji, gdy organizacja działa „do wewnątrz”, czyli wyłącznie na rzecz swoich członków.
 2. Działalność organizacji musi dotyczyć realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, o której mowa w warunku 1, w sferze określonej w art. 4 cytowanej ustawy. W praktyce oznacza to, że praktycznie żadna organizacja nie powinna mieć problemu ze znalezieniem swojej właściwej sfery aktywności, ponieważ katalog zadań opisany w art. 4 jest niezwykle pojemny. Gdyby stało się jednak tak, że organizacja tego wymogu nie spełnia, nie może się ubiegać o nadanie statusu OPP.
 3. Prowadzona ewentualnie działalność gospodarcza nie może zdominować działań odpłatnych i nieodpłatnych organizacji. Powinna być również prowadzona w rozmiarach służących prowadzeniu działalności statutowej, czyli powinna ona być działalnością, która daje możliwość prowadzenia i rozwijania działalności statutowej.
 4. Zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. Dotyczy to również sytuacji, w których organizacja lokuje wypracowany zysk z działalności inwestując w swoją infrastrukturę lub pomnaża środki finansowe, lokując wytworzony przez siebie kapitał.
 5. Organizacja ubiegająca się o przyznanie statusu OPP musi posiadać statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru (komisja rewizyjna, rada nadzorcza). Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Mogą natomiast otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Warunek ten wymusza na większości organizacji zmiany w statucie, a szczególnie dotyczy to fundacji, gdyż przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku zezwalają na tworzenie fundacji, których jedynym statutowym organem jest zarząd.
 6. prowadzenie do statutu lub przyjęcie w drodze uchwał władz organizacji czterech zakazów:
  • zakazu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  • zakazu przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • zakazu wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy,
  • zakazu zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Praktyka współpracy z Krajowym Rejestrem Sądowym wskazuje, że lepiej postrzegane jest wniesienie tego typu uregulowań bezpośrednio do statutu, choć sądy akceptują również inne rozwiązania.
 7. Rozgraniczenie zapisów statutowych organizacji dotyczących przedmiotu jej działalności. Kolejny przyczynek do zmian zapisów statutowych, w praktyce oznacza rozdzielenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej rejestracji fundacji, w tym sporządzenia niebudzącego wątpliwości statutu zabezpieczającego interesy fundatora oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do dokonania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestrujemy fundacje przewidujące w swoim statucie prowadzenie działalności gospodarczej.