LIKWIDACJE

Sposoby likwidacji

Likwidacja klasyczna

Celem postępowania likwidacyjnego zmierzającego do zakończenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa jednoosobowego jest zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie mienia (majątku trwałego i wyposażenia przedsiębiorstwa) i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników. W przypadku spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) wymaga to złożonej procedury, która ma za zadanie przede wszystkim ochronę wierzycieli tych podmiotów gospodarczych. Likwidacja firmy, to całkowite, stałe, faktyczne unieruchomienie firmy jako całości. Likwidacja spółki zmierza bowiem do zakończenia dotychczasowej jej działalności. Kancelaria Prawno - Podatkowa LADONA CONSULTING służy pomocą w całym procesie likwidacji przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. W przypadku osób prawnych podejmujemy się wykonania w imieniu klienta wszystkich procedur potrzebnych do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie ze spółkami jawnymi i komandytowymi.
Wykonując lub nadzorując proces likwidacji przedsiębiorstwa wykonujemy między innymi następujące czynności w imieniu i na rzecz swoich klientów:

  1. sporządzamy projekty uchwał zgromadzeń wspólników,
  2. sporządzamy właściwe dokumenty i wnioski do sądu rejestrowego,
  3. kompletujemy wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zakończenia działalności gospodarczej,
  4. wykonujemy redakcję i planujemy kalendarz ogłoszeń,
  5. przejmujemy funkcje likwidatora,
  6. uzyskujemy postanowienie sądowe o wykreśleniu z rejestru.

Oferujemy także sporządzenie dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji przedsiębiorstwa spółki, także w przypadku, kiedy Klient nie zleca nam całego procesu likwidacji.


Upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna spółki jest również formą zakończenia działalności przedsiębiorstwa. Istotną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Generalnie stwierdza się, że dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych i w ciągu 30 dni powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Natomiast utrata zdolności do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych została zdefiniowana jako utrata zdolności do regulowania trwająca dłużej niż 3 miesiące (domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych). Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia jest ponadto przyczyna niewykonywania zobowiązań. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. Ustawa stanowi, że osoba prawna jest niewypłacalna również wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Wyjątkiem jest taka handlowa spółka osobowa, w której co najmniej jednym wspólnikiem jest osoba fizyczna odpowiadająca za zobowiązania spółki całym swym majątkiem. Zaznaczyć trzeba, że upadłość spółki kapitałowej, ze względu na jej ograniczoną odpowiedzialność, jest niezwykle ważna nie tylko w stosunku do jej wierzycieli, ale również w wobec zarządu spółki i jego ewentualnej odpowiedzialności za długi spółki. Moment ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest trudny do uchwycenia. Jeżeli zgłosimy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, to sąd wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie spółką i ma doprowadzić do jak najbardziej optymalnego zadośćuczynienia wierzycielom spółki. Spółka jednak musi mieć odpowiednie środki na przeprowadzenie upadłości likwidacyjnej. Zakładając dla średniej wielkości spółki, powinna ona posiadać ok. 30-50 tys. złotych w gotówce na koszty postępowania.
W postępowaniu upadłościowym wprowadzono nową instytucję tzw. przygotowaną likwidację. Jest to rozwiązanie całkowicie wyjątkowe, polegające na znalezieniu kupca firmy upadłego lub jego zorganizowanej części lub określonych składników majątku dłużnika, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zostaje załączony do wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z opisem i oszacowaniem składników majątku dokonanym przez biegłego sądowego. Dołączony do powyższych wniosków może być również projekt umowy sprzedaży wraz z ceną i nazwą kupca.


Sprzedaż spółki poprzez zbycie jej udziałów

Chcąc przestać być udziałowcem spółki z o.o. wystarczy sprzedać jej udziały za cenę jaką uda się osiągnąć. Sprzedaż udziałów dokumentujemy sporządzając umowę kupna-sprzedaży udziałów z podpisem notarialnie poświadczonym. Zgodnie z przyznaną w art. 96 pkt. 1 prawa o notariacie kompetencją, notariusz poświadcza własnoręczność podpisu. Przy dokonywaniu omawianej czynności, notariusz zobowiązany jest stwierdzić tożsamość stawających osób na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Sam sposób stwierdzenia tożsamości powinien być określony przez notariusza w sporządzonym dokumencie, oprócz tego w klauzuli notarialnej zawierana jest data, oznaczenie miejsca sporządzenia np. Kancelaria Notarialna Warszawa, podpis notariusza i jego pieczęć. W związku z ogólnym trendem wykorzystywania internetu także w funkcjonowaniu spółek wprowadzono możliwość dokonywania zbycia udziałów w spółce internetowej (S-24) – także poprzez wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wzorzec umowy zbycia udziałów został określony jako załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.1.2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 69). Zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu wzorca nie wymaga formy z podpisem notarialnie poświadczonym, natomiast oświadczenia zbywcy i nabywcy wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zbywając 100% posiadanych udziałów w spółce kończymy swój udział w działalności przedsiębiorstwa nie partycypując w wydatkach ponoczonych na klasyczną likwidację działalności.