Podatki

Procedury w sprawach podatkowych

Każdy mały problem rozrasta się odwrotnie proporcjonalnie do swojej początkowej wielkości...

Sąd Najwyższy w wyroku z 22.10.1992 r., sygn. III ARN 50/92 wskazał, że "fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca." Mimo iż teza SN zdaje się mieć charakter prawdy dość oczywistej, wyznaczającej wzorzec wykładni prawa podatkowego, praktyka interpretacji i stosowania przepisów niejasnych czy nieprecyzyjnych przez niektóre organy podatkowe zdaje się od tego wzorca odbiegać. Zdarza się bowiem, że organy podatkowe oraz celno-skarbowe w przypadku przepisów budzących wątpliwość przyjmują takie ich rozumienie, jakie jest korzystne dla fiskusa i jednocześnie niekorzystne dla podatnika.
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się szereg wątpliwości dotyczących prawno-podatkowej interpretacji zdarzeń gospodarczych, w tym wątpliwości przy zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub ustaleniu poprawnej stawki VAT w sprzedaży towarów i usług. Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych od podatników nierzetelnych. Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego.

Naczelnym zadaniem Kancelarii zadaniem jest udzielanie Klientom pomocy w toku kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej związanej z weryfikacją zgłoszeń celnych. Zastępujemy swoich mocodawców w kontaktach z organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi oraz dyrektorami Izb Administracji Skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, a w przypadku niekorzystnych rozstrzygniś również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Klientom, w stosunku do których wszczęte zostało administracyjne postępowanie egzekucyjne, także oferujemy wszechstronną pomoc, mając na uwadze aby postępowanie egzekucyjne było prowadzone w sposób umożliwiający poszanowanie praw podatnika.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie polskiego prawa podatkowego dotyczące:

 1. Przygotowania wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego.
 2. Przygotowania opinii i pism w sprawach podatkowych.
 3. Analizę zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwie Klienta.
 4. Doradztwo podatkowe związane z wszczętą kontrolą podatkową lub celno-skarbową.
 5. Sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli.
 6. Opracowanie strategii dowodowej, zgodnej z rozporządzeniem w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów.
 7. Sporządzanie zażaleń, odwołań oraz skarg na bezczynnośc do organów wyższej instancji.
 8. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do NSA.
 9. Reprezentacja i występowanie w imieniu Klienta na wszystkich lub poszczególnych etapach toczących się postępowań w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
 10. Opracowania strategii uprawdopodobnienia wydatków w sytuacji wszczęcia postępowania dotyczącego nieujawnionych dochodów (przychodów).
 11. Doradztwo w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych.
 12. Pomoc Klientom na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego.

Na podstawie uzyskanych od Klientów dokumentów oraz uzupełniająco informacji ustnych, poddajemy pełnej analizie konkretną, indywidualną sytuacją pod względem jej skutków w zakresie zobowiazań publicznoprawnych (podatkowych). Wykonane analizy - na żądanie - przedstawiane są Klientowi w formie pisemnej opinii z uzasadnieniem prawnym. Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach związanych z rozliczeniami finansowymi ze Skarbem Państwa.


Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa i reprezentacji podatników przed organami administracji skarbowej (cła, podatki, kontrola) w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych, celnych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów utrzymując wysoki wskaźnik pozytywnych rozstrzygnięć. Oferujemy następujące usługi:

 1. Doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych/celnych weryfikacyjnych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego/celnego;
 2. Przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego;
 3. Reprezentowanie klientów w urzędach skarbowych, celno-skarbowych i w izbach administracji skarbowej;
 4. Analizę akt postępowań pod kątem występowania błędów lub braków mogących stanowić podstawę uznania rozliczeń podatkowych za wadliwe.
 5. Reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 6. Przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej/celno-skarbowej i postępowania sądowego;
 7. Uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.

Oferujemy również pomoc na każdym etapie postępowania dotyczącego odpowiedzialności osób trzecich skierowanego przeciwko członkom zarządu, dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz innym osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe i celne.


Doradca podatkowy obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie i stanowi dla klienta gwarancję, iż zaufanie, którym obdarzył doradcę podatkowego w związku z dostępem do jego danych finansowych i tajemnic przedsiębiorstwa, nie zostanie nadużyte.