Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo gospodarcze jest pojęciem tak pojemnym, że nie sposób sprecyzować wszystkich kierunków działania tej dziedziny pomocy przedsiębiorcom, dlatego też na niniejszej stronie staramy się wskazać kierunki specjalistyczne. Nie znaczy to, że inne bardziej ogólne zagadnienia nie są przedmiotem naszej uwagi i zakresu działania Kancelarii Prawno - Podatkowej LADONA CONSULTING. Przede wszystkim polecamy:

Nowe działalności:

 1. Tworzenie spółek we wszelkich formach prawem dopuszczonych, wraz z ustaleniem z klientem najbardziej optymalnej koncepcji przedsiębiorstwa.
 2. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjno - ekonomicznych przy tworzeniu i przekształcaniu przedsiębiorstw.
 3. Doradztwo w zakresie tworzenia egzystencji na bazie franchisingu.
 4. Doradztwo w zakresie umów, kontraktów i porozumień handlowych.
 5. Doradztwo w zakresie taryfikacji, wartości celnej, reguł pochodzenia, procedur i opłat celnych, kontyngentów importowych i eksportowych.
 6. Opracowywanie praktycznych rozwiązań i sposobów działania w odniesieniu do polskich przepisów celnych.
 7. Doradztwo w zakresie podatków od przedsiębiorców.
 8. Postępowania podatkowe i celno-skarbowe, zastępstwo.

Kontrakty w obrocie gospodarczym: wybór formy kontraktu, kształtowanie treści zobowiązania - negocjacje, doradztwo w zakresie wykonania zobowiązań kontraktowych, doradztwo w zakresie minimalizacji skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych. Projektowanie umów licencyjnych, dzierżawy, najmu oraz wszelkich innych umów nazwanych i nienazwanych.


Problematyka odpowiedzialności wspólników spółek osobowych i kapitałowych; odpowiedzialność zarządów - w zakresie zobowiązań podatkowych, cywilna i karna: obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:

 1. członków organu nadzorczego,
 2. członków zarządu,
 3. wspólników i akcjonariuszy.

Doradztwo doraźne. Kancelaria udziela także doraźnych porad, pomocnych klientom przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów, a mianowicie:

 1. doraźne doradztwo dla zarządów spółek,
 2. udzielanie informacji na temat ważniejszych zmian w polskim prawie gospodarczym,
 3. przygotowywanie szczegółowych analiz i raportów dla kierownictwa,
 4. przegląd i uzupełnianie dokumentów statutowych,
 5. aktualizacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6. zmiany statutów i umów spółek,
 7. łączenie spółek, likwidacje i przekształcenia,
 8. kupno i sprzedaż udziałów w spółkach (kupno sprzedaż całych spółek - 100% udziałów).

Doradztwo przy kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, w tym ekspertyzy prawno - ekonomiczne dotyczące przedsiębiorstw będących przedmiotem obrotu. Doradztwo w zakresie opracowywania koncepcji łączenia przedsiębiorstw.

Oferujemy również pomoc na każdym etapie postępowania dotyczącego odpowiedzialności osób trzecich skierowanego przeciwko członkom zarządu, dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz innym osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe i celne.